Home » AVG: Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

AVG: Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal volledig vervangen worden door de AVG. Als organisatie heeft u meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisaties. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. De nadruk van de AVG komt te liggen op het registreren van de gegevensverwerking en het documenteren van de te nemen, én genomen, maatregelen. Daarnaast moeten organisaties ook nog aan kunnen tonen welke persoonsgegevens ze verwerken, als hierom gevraagd wordt. Bestaande wetten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie blijven gelden. Maar bereid u ook voor op nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit en het recht op verwijdering. Hierdoor kan een persoon vragen aan een organisatie om alle persoonsgegevens, van die specifieke persoon zelf, te verwijderen, zowel uit productieomgevingen als uit bestaande back-ups. Indien uw organisatie hier niet aan (kan) voldoen, kunnen er hoge boetes volgen.

Waarom verandert de wet en voor wie geldt deze wijziging?

Welke acties moet u ondernemen?

Wat is de rol van Libra? Wat kunt u van Libra verwachten?